Algemene voorwaarden CV-Voorbeelden.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.CV-Voorbeelden.nl. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1. Overeenkomst
Door CV-Voorbeelden.nl gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend bindend voor zover deze schriftelijk door CV-Voorbeelden.nl zijn vastgelegd en/of bevestigd. Met een schriftelijke bevestiging wordt gelijk gesteld een bevestiging langs elektronische weg zoals door middel van een e-mailbericht of door middel van het gebruik maken door de wederpartij van de daartoe op de website van CV-Voorbeelden.nl geboden mogelijkheden. Mondelinge of telefonische afspraken, welke niet door CV-Voorbeelden.nl schriftelijk zijn bevestigd, zijn derhalve niet bindend, noch kan daaraan ten opzichte van CV-Voorbeelden.nl enig recht worden ontleend.

2. Aanbiedingen, prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. De betaling van de aangeboden digitale producten op Wft-Oefenexamens.nl geschiedt online en via de iDEAL. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch geleverd en via e-mail toegezonden. Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met CV-Voorbeelden.nl. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op CV-Voorbeelden.nl beschikbaar. Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de CV voorbeelden. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij CV-Voorbeelden. Dit houdt in dat de CV voorbeelden gebruikt mogen worden voor eigen gebruik en sollicitaties maar dat de bronbestanden niet aan derden mogen worden verkocht of overgedragen3

3. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Wft-Oefenexamens.nl. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

4. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
CV-Voorbeelden.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten. Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan CV-Voorbeelden.nl. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal CV-Voorbeelden.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. CV-Voorbeelden staat er voor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.CV-Voorbeelden.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit de door CV-Voorbeelden.nl te verrichten prestaties.

5. Copyright
Het is niet toegestaan de CV voorbeelden te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren of om “afgeleide werken” te maken door de cv sjablonen te modificeren. Alle documenten zijn zowel zichtbaar als onzichtbaar beveiligd.

6. Bestelling annuleren
Op digitale producten geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden helaas niet mogelijk.

7. Eindigen overeenkomst
Wederpartij heeft steeds het recht om een met CV-Voorbeelden.nl gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van het opheffen van de zogeheten account van wederpartij, te weten de door CV-Voorbeelden.nl op een specifiek gedeelte van haar website, de zogeheten “mijn accoun’t” pagina, gerubriceerde gegevens van wederpartij. Bij het eindigen van de overeenkomst is CV-Voorbeelden.nl gerechtigd en gehouden om de gegevens van wederpartij binnen 3 werkdagen na de datum van beëindiging te verwijderen van alle gegevensdragers van CV-Voorbeelden.nl

8. Toepasselijk recht
De rechtsverhouding tussen CV-Voorbeelden.nl en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden behandeld door de bevoegde rechter te Renkum